Znaki firmowe

Znaki firmowe zostały już pokrótce omówione pod nagłówkiem „podrabianie”. Kluczowym elementem do zrozumienia sytuacji prawnej znaków firmowych jest system rejestracji. Znaki firmowe, jak to zostało określone w Rozdziale 9 (ust. 1) ustawy z roku 1938, musza posiadać przynajmniej jedną z następujących cech:

– 1. muszą być nazwą przedsiębiorstwa (itp.) reprezentowanego w szczególny sposób

– 2. muszą być autografem wnioskodawcy lub poprzednika w prowadzeniu przedsiębiorstwa

– 3. muszą być wynalezione słowem (słowami)

– 4. muszą być słowem (lub słowami) bez bezpośredniego odniesienia do rodzaju lub jakości dóbr

– 5. muszą być jakąkolwiek inną cechą charakterystyczną (nazwa, autograf lub słowo odmienne od wyżej opisanych nic podlegają rejestracji, z wyjątkiem sytuacji, gdy istnieje dowód jego (jej) cechy charakterystycznej).

Najważniejsze słowo jest „charakterystyczne”. Poważnym problemem, z jakim obecnie stykają się przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek nowe produkty, jest znalezienie dla nich dających się zarejestrować nazw.

W myśl znowelizowanej ustawy o znakach firmowych (1984), zakres ochrony znaku firmowego został poszerzony na „znaki usług” (znaki firmowe odnoszące się np. do produktów usług finansowych) na równi z produktami.

Aby w pełni korzystać z ochrony prawnej, trzeba wpisać znaki firmowe do rejestru znaków firmowych. Znaki firmowe są chronione na mocy wzajemnych porozumień międzynarodowych. Nadal istnieją na ?wiecie miejsca, gdzie w praktyce są one honorowane powierzchownie (o ile w ogóle są honorowane), gdyż przemysł podrabianych dóbr nadal prosperuje, i to całkiem niezłe,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>