Kodeks etyczny reklamy

Kodeks etyczny reklamy stanowi zbiór zasad, jakimi powinni kierować sie przedsiębiorcy oraz osoby zajmujące sie działalnością marketingową, reklamową, dystrybucyjną, sponsoringową i promocją sprzedarzy. Zasady w nim zawarte stanowia uzupełnienie obowiązujących przpisów prawa, w szczególności: Konstytucji RP, kodeksu cywilnego, Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa prasowego, Ustawy o radiofnii i telewizji, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie autorskimi prawach pokrewnych, prawa własności przemysłowej. Wszystkie działania, które obejmują postanowienia kodeksu, powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Kodeks odwołuje się w nich do poczucia odpowiedzialności społecznej, nie pochwala zachowań wprowadzających odbiorców w błąd. Stosowanie porównań w odniesieniu do podmiotów zawarte w kodeksie powinno być uczciwe, a takżejasno sformułowane. Cechy i właściwości produktów winny być przedstawione w sposób rzetelny i obiektywny. Bez wzgledu na użyty środek przekazu reklamowy charakter przekazu powinien być oczywisty. Sugerowanie, że produkt jest dostępny jest dla każdego budżetu domowego jest niedozwolone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>