Edukacyjna Wartość Dodana


Co to jest EWD?

Czym jest metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD)?

Chcielibyśmy, by każda szkoła bardzo dobrze uczyła, by to, do której szkoły uczęszcza uczeń, nie wyznaczało jego szans na dobre wykształcenie. To stan idealny, do którego warto dążyć, ale w rzeczywistości szkoły znacząco różnią się wynikami nauczania. Dobitnie ujawniają to wyniki krajowych egzaminów. Jednolite testy pozwalają spojrzeć nauczycielom, uczniom, rodzicom oraz samorządom na wyniki nauczania w szerokiej perspektywie. Porównywalność wyników w skali całej Polski umożliwia przyjrzenie się osiągnięciom szkolnym z punktu widzenia kraju, województwa czy gminy. Jednak obraz nauczania szkolnego widziany tylko przez pryzmat wyników końcowych nauczania jest dalece niepełny. Czy wyniki egzaminów końcowych są wystarczającą miarą tego, jak dobrze uczy dana szkoła? Czy rankingi szkół ze względu na średni wyniki egzaminacyjny mają sens? Zdecydowanie nie. Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce.

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania.

Do czego może służyć metoda EWD?

Przeprowadzane w sposób jednolity w skali kraju egzaminy szkolne pełnią wiele funkcji. Trzy najważniejsze to: wyznaczanie stopnia spełniania przez uczniów wymagań programowych, ewaluacja pracy szkół oraz monitorowanie procesów edukacyjnych. Metoda edukacyjnej wartości dodanej jest ważnym instrumentem statystycznym wykorzystywania wyników egzaminacyjnych do ewaluacji pracy szkół.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej może służyć przede wszystkim szkołom. To dyrektorzy i nauczyciele mogą dzięki właściwej analizie wyników egzaminacyjnych zobaczyć mocne i słabe strony nauczania w swojej placówce.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej może być wykorzystywana przez nadzór pedagogiczny. Użycie metody edukacyjnej wartości dodanej umożliwia skupienie uwagi na tym, co w nauczaniu najważniejsze, czyli na postępach uczniów w danym cyklu nauczania.

Kolejnym potencjalnym użytkownikiem metody edukacyjnej wartości dodanej są samorządy. Bez wchodzenia w kompetencje nadzoru pedagogicznego mogą one monitorować efektywność nauczania w szkołach na swoim terenie.

W końcu metoda edukacyjnej wartości dodanej dostarcza wskaźników, które mogą być przydatne dla rodziców i uczniów przy wyborze szkoły.

Czytelna, graficzna postać wskaźników egzaminacyjnych prezentowanych na stronie projektu pozwala nawet laikowi szybko zorientować się, która z rozpatrywanych szkół skuteczniej naucza. Oczywiście dla rodziców i uczniów wyniki egzaminacyjne powinny być tylko jedną z przesłanek wyboru szkoły, być może nie najważniejszą.

Gimnazjum nr 5 w Przemyślu

Wynik egzaminacyjny na poniższych wykresach przedstawiony został w skali: 100-krajowy wynik średni, powyżej 100-wyniki wyższe niż średnia, poniżej 100-wyniki niższe niż średnia.

EWD dodatnie – szkoła z odnotowanym większym przyrostem wiedzy u uczniów niż oczekiwany na podstawie danych statystycznych.

EWD ujemne – szkoła z odnotowanym mniejszym przyrostem wiedzy u uczniów niż oczekiwany.

część humanistyczna

Pozycja Gimnazjum nr 5 w Przemyślu ze względu na wskaźniki wyniku końcowego egz. gimnazjalnego i edukacyjnej wartości dodanej.

1.  Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 331

2. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 330

3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 329

Nowy-2

część matematyczno-przyrodnicza

Pozycja Gimnazjum nr 5 w Przemyślu ze względu na wskaźniki wyniku końcowego egz. gimnazjalnego i edukacyjnej wartości dodanej.

1. i1Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2012-2014

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 330

lista_lewe_menu_22. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2011-2013

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 330

purpleball3. Wskaźniki obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2010-2012

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie: 329

Nowy-3

Zachęcamy do samodzielnej analizy i porównania wyników interesujących Państwa szkół w na oficjalnej stronie projektu EWD