Ceremoniał


Ceremoniał szkolny

Gimnazjum nr 5 im. Św. Jana Kantego w Przemyślu

I              Wstęp.

II            Symbole szkoły.

III           Patron.

IV            Logo.

V              Hymn.

VI            Odświętny ubiór.

VII           Sztandar szkoły.

VIII         Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.

IX            Dekoracja budynku godłem narodowym i flagami narodowymi.

I Wstęp

Zgodnie z zapisem znajdującym się we wstępie do Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:

Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.”

Oraz artykułem 4 ustawy, gdzie czytamy:

„ Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.”

Najważniejszym zadaniem szkoły jest nauczanie dzieci i młodzieży oraz wychowywanie jej na świadomych obywateli. Podstawą funkcjonowania w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć młodzież zasad postępowania w różnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych. Jednym z dokumentów stanowiącym zbiór obowiązujących w szkole norm zachowania się jest Ceremoniał szkolny. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły. Opisuje symbole, określa uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i formy jego celebracji. Dzięki temu dokumentowi szkoła ma możliwość kształtowania i wpajania podstawowych wzorców postaw i zachowań. Stwarza również uczniom okazję do przeżywania doniosłych chwil w życiu.

II Symbole szkoły.

·         Patron.

·         Logo.

·         Hymn.

·         Sztandar.

·         Ceremoniał szkoły.

III Patron szkoły.

Gimnazjum Nr 5 w Przemyślu posiada patrona szkoły od października 2004 roku, którym jest Św. Jan Kanty.

IV Logo szkoły.

Szkoła jest także posiadaczem logo w kształcie wstęgi tworzącej koło. Wewnątrz pomnik Św. Jana Kantego oraz panoram miasta Przemyśla.

V Hymn szkoły.

1. Na uroczystościach szkolnych, z wyłączeniem świąt państwowych, śpiewany jest hymn szkoły.

Tekst hymnu szkolnego:
Wśród szkolnych murów starych,
Młodości pieśń rozbrzmiewa.
W Kantówce naszej starej,
Uczniowska brać wciąż śpiewa.
Ref.: My uczniowie złączeni w chór,
Wznosimy głos wysoko,
Śląc lotne słowa,
Ponad ogrom chmur,
Śnieżno białą opoką.
U szkolnych progów starych,
Ścian, tablic, krzeseł ławek.

Będziemy wchłaniać wiedzę,

Tak jak nam to nakazali.
Ref.: My uczniowie złączeni w chór,
Wznosimy głos wysoko,
Śląc lotne słowa,
Ponad ogrom chmur,
Śnieżno białą opoką.
 

Autorem tekstu jest Jakub Szpak, uczeń Gimnazjum w latach 2003 – 2006.

Kompozytorem melodii jest Pan Paweł Walciszewski

2.Na akademiach szkolnych poświęconych uroczystościom państwowym śpiewany jest hymn Polski ,,Mazurek Dąbrowskiego”.

 

Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiący odbicie

i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażający uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego. Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy (mężczyźni).

 
Mazurek Dąbrowskiego – Hymn Polski (tekst oficjalny)

Jeszcze Polska nie zginęła,

Kiedy my żyjemy.

Co nam obca przemoc wzięła,

Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski,

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,

Będziem Polakami,

Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Jak Czarniecki do Poznania

Po szwedzkim zaborze,

Dla ojczyzny ratowania

Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski…

Mówił ojciec do swej Basi

Cały zapłakany:

“Słuchaj jeno, pono nasi

Biją w tarabany.”

Marsz, marsz, Dąbrowski…

VI Odświętny ubiór.

Uczniowie Gimnazjum nr 5, uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych, powinni być ubrani odświętnie: chłopcy: białe koszule i ciemne spodnie, dziewczęta: białe bluzki i ciemne spódnice (spodnie).

VII Sztandar szkoły.

Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji – właściwych postaw dla jego poszanowania.

1. Sztandar jest przechowywany w gabinecie Dyrekcji Szkoły, w szklanej gablocie. W tym samym miejscu znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.

2. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie odnoszący sukcesy w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.

–          Chorąży: jeden uczeń,

–          Asysta: dwie uczennice.

Nasza szkoła posiada dwa składy pocztu sztandarowego ze względu na różne nieprzewidziane okoliczności, tj. choroba, udział w konkursach przedmiotowych czy zawodach sportowych.

3. Pocztem sztandarowym opiekuje się dwóch nauczycieli naszego gimnazjum.

4. Kandydatury składu pocztu zgłaszane są przez opiekunów pocztu sztandarowego (za zgodą wychowawcy, nauczycieli i rodziców wybranych uczniów) do dyrektora szkoły.

a)      Uczniowie wybierani są z klasy drugiej. Kadencja pocztu trwa dwa lata.

b)      Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego.

W takim wypadku należy dokonać kolejnego wyboru.

5. Insygnia pocztu sztandarowego to:

a)      biało – czerwone szarfy założone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

b)      białe rękawiczki.

c)      Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie.

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.

6. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział we wszystkich ważnych uroczystościach szkolnych i świętach państwowych.

a)      uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,

b)      rocznica wybuchu II wojny światowej (1 wrzesień),

c)      rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę (17 wrzesień),

d)     pasowanie na gimnazjalistę, ślubowanie klas pierwszych (październik),

e)      Dzień Edukacji Narodowej (14 październik),

f)       święto Patrona Szkoły (19 październik),

g)      Święto Niepodległości (11 listopad),

h)      rocznica Konstytucji 3-go Maja,

i)        uroczyste zakończenie roku szkolnego,

j)        inne uroczystości tj. święta i uroczystości religijne, nadanie imienia szkole, poświęcenie pomnika czy tablicy pamiątkowej, pogrzeb nauczyciela.

7. Postawy sztandaru i pocztu sztandarowego:

– postawa „spocznij” sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta w postawie „spocznij”.

– postawa „na ramię„- chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

– postawa prezentuj z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku). Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „zasadniczej prezentuj” – Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.

– salutowanie sztandarem w marszu z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu.

Komendy: „na prawo patrz” – pochyla sztandar „baczność” – bierze sztandar na ramię.

– Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia Hostii.

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

–          podczas hymnu narodowego;

–          podnoszenia flagi na maszt;

–          podczas opuszczania trumny do grobu;

–          podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

–          podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

8. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania flagi kirem:

– wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

VIII Przebieg uroczystości z udziałem sztandaru.
a) wprowadzanie sztandaru
L.p.
Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy
Sztandar
1.
proszę o powstanie
Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru
przygotowanie do wyjścia
postawa „na ramię”
2.
baczność sztandar wprowadzić
uczestnicy w postawie „zasadniczej”

wprowadzenie sztandaru – zatrzymanie na ustalonym miejscu

– w postawie „na ramię w marszu”- postawa „prezentuj”

3.
„do hymnu”
jak wyżej
postawa ”zasadnicza”
postawa „salutowanie w miejscu”
4.
„po hymnie”
uczestnicy w postawie „spocznij”
„spocznij”
– postawa „prezentuj”- postawa „spocznij”
5.
„można usiąść”
uczestnicy siadają
„spocznij”
postawa „spocznij”
 
b)wyprowadzenie sztandaru
L.p.
Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie

Poczet sztandarowy
Sztandar
1.
„proszę o powstanie”

uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

„spocznij”
postawa „spocznij”
2.

„baczność sztandar wyprowadzić”

uczestnicy w postawie zasadniczej

-postawa „zasadnicza” – wyprowadzenie sztandaru

postawa „zasadnicza” postawa „na ramię w marszu”

3.
„spocznij”
uczestnicy siadają
c) ceremoniał ślubowania klas pierwszych  
L.p.
Komendy

Opis sytuacyjny zachowania się uczestników pokomendzie

Poczet sztandarowy
Sztandar
1.
proszę wstać
uczestniczy wstają
2.
„baczność sztandar wprowadzić”
uczestnicy w postawie zasadniczej
wyprowadzenie sztandaru zatrzymanie na ustalonym miejscu
-postawa „na ramię w marszu” – postawa „zasadnicza”
3.
„do ślubowania”

uczestnicy w postawie zasadniczej ślubujący podnoszą prawą rękę do ślubowania (palce na wysokości oczu)

-postawa „zasadnicza”
-postawa „prezentuj” – postawa „salutowanie w miejscu”
4.
„po ślubowaniu”
uczestnicy „spocznij” ślubujący opuszczają rękę
-postawa „spocznij”
-postawa „prezentuj” – postawa „zasadnicza”
5.
„baczność” sztandar szkoły wyprowadzić”
uczestnicy postawa „zasadnicza”
-postawa „zasadnicza” wyprowadzenie sztandaru
-postawa „zasadnicza” – postawa „na ramię w marszu”
6.
„spocznij”
uczestnicy siadają

IX Dekoracja budynku godłem narodowym i flagami narodowymi.

Budynek szkoły dekorowany jest godłem narodowym:

a)      Godło znajduje się w sekretariacie szkoły na głównej ścianie;

b)      W każdej sali lekcyjnej na czołowej ścianie nad tablicą.

c)      Na stronie internetowej naszej szkoły.

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

a)      Dzień Edukacji Narodowej;

b)      Dzień Patrona Szkoły;

c)      święta państwowe;

d)     dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.

Flaga to jeden z głównych symboli państwa lub jego części składowej, także miasta, instytucji, organizacji, urzędów i dostojników państwowych.

Jest to tkanina prostokątna lub kwadratowa w określonych barwach. Flaga polski to prostokątny płat tkaniny ( stosunek boków 8:5) o barwach: białej (u góry) i czerwonej (u dołu).

Akty prawne dotyczące symboli, barw narodowych oraz hymnu państwowego:

 
1. Konstytucja RP (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.Nr.235 poz.2000).

3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2005 Nr 172 poz. 1439).

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004 Nr 49 poz. 467).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą (Dz.U. 2002 Nr 34 poz. 324).

6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego ( M.P. 1990 Nr 39 poz. 306.).

7. Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw ( Dz.U. 1990 Nr 34 poz. 199).

8. Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. 1990 Nr 10 poz. 60.).

9. Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa

o wykroczeniach (Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100.).

10. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr 7 poz..18 ze zm.).

11. Dekret z dnia 7 grudnia 1955 roku o godle i barwach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych( Dz.U Nr 47, poz. 3146ze zm.)

 
Precedencja stanowisk
 

Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:

· Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

· marszałek Sejmu,
· marszałek Senatu,
· prezes Rady Ministrów,
· prezes Trybunału Konstytucyjnego,
· prezes Sądu Najwyższego,
· ministrowie,
· prezes NBP,
· prezes NSA,
· prezes NIK,
· rzecznik praw obywatelskich,
· prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
· parlamentarzyści,
· szef Kancelarii Prezydenta,

· szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,

· szef Kancelarii Premiera,

· szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

· sekretarz stanu,
· kierownik urzędu centralnego,
· wojewoda.
Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:
· wojewoda,
· marszałek województwa,
· przewodniczący Sejmiku Województwa,
· wicewojewoda,
· kurator oświaty,

· prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,

· przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,

· wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,
· wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
· wizytator kuratorium oświaty,
· członek Zarządu Województwa,
· radny województwa,
· dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,
· skarbnik województwa,
· inni zaproszeni gości.
Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:
· starosta,
· przewodniczący Rady Powiatu,
· wicestarosta,
· dyrektor wydziału oświaty,
· wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
· inspektor wydziału oświaty,
· członek Zarządu Powiatu,
· radny powiatu,
· sekretarz powiatu,
· skarbnik powiatu,
· inni zaproszeni goście.
Precedencja stanowisk w gminie (mieście):

· wójt (burmistrz, prezydent miasta),

· przewodniczący rady gminy (miasta),

· zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),

· dyrektor wydziału oświaty,
· wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),
· radny gminy (miasta),
· sekretarz gminy (miasta),
· skarbnik gminy (miasta),
· inspektor nadzorujący placówkę,
· sołtys,

· przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla),

· inni zaproszeni goście.