Category Reklama

Wskazówki dotyczące kampanii telewizyjnych

Na etapie planowania wskazówki dotyczące kampanii telewizyjnych na ogól wiążą się przede wszystkim z ilością czasu i celem, jakim jest TVR. Może to krzyżować plany klientom, którzy chcą wiedzieć, ile emisji reklam otrzymują. Możliwe jest (w teorii) takie opracowanie planu wykorzystania telewizji, by uzyskać 100 TVR {wykorzystując do tego 100 emisji, z których każda osiąga jeden TVR, albo wykorzystując cztery emisje, z których każda uzyskuje 25 TVR). Nie można dokonać oceny wagi kampanii telewizyjnej na podstawie liczby krzyżyków na zestawie wykorzystania nośników. (To samo można powiedzieć o kampanii prasowej, nie ma jednak żadnych podstaw do upraszczania, gdzie ukazanie się ogłoszenia reklamowego w konkretnej gazecie w określonym czasie jest z góry ustalone, natomiast konkretny model kupna reklam telewizyjnych musi pozostać elastyczny).

Read More

Radzenie sobie w małżeństwie

Kierowanie wzajemnymi stosunkami pomiędzy klientem a agencją jest – tak jak w małżeństwie – sprawą dawania i brania. Najlepsi klienci dokładają wszelkich starań, by przekazać agencji wszelkie informacje, jakie tylko mogą przekazać, a także podzielić się z nią swymi przemyśleniami. Ich celem jest współpraca z agencją. Oczywiście, aby to mogło się stać, agencja musi zdobyć – i utrzymać – względy klienta. Mniej udani klienci traktują agencję jako jeszcze jednego kontrahenta, zatrudnionego po to, by zrealizował coś według specyfikacji, który ma być sztywno przywiązany do swego miejsca i którego należy pognębić finansowo, jeżeli się tylko uda. Koncepcja konstruktywnego partnerstwa, w którym agencja może wnieść coś, czego brakuje klientowi, jest zaledwie brana pod uwagę.

Read More

Sługa czy kusiciel?

Reklamy są środkiem na odseparowanie ludzi od ich pieniędzy. Sądząc po relatywnych kosztach dotarcia do tysiąca osób poprzez 30-sekundową reklamówkę telewizyjną o zasięgu ogólnokrajowym i poprzez demonstratora wewnątrzsklepowego, społeczeństwo chyba zyskało znaczny stopień bezpieczeństwa dla swej zbiorowej kiesy na zastąpieniu głosu Anthony Valentinea w telewizorze do namów sprzedawcy „cudownego leku”. Większość ogłoszeń zachowuje znaczny dystans do konkretnego punktu sprzedaży zarówno w sensie przestrzeni fizycznej, jak i czasowej. Starają się one wyraźnie i w sposób widoczny coś sprzedać. Poza tym muszą przestrzegać reguł (zob. Rozdział 16).

Read More

Sezonowy charakter reklamy

Większość ludzi związanych z reklamą woli stosować formę „rzutową”, mając na uwadze takie skoncentrowanie wydatków, aby docelowa grupa odbiorców w większym stopniu zapoznała się z reklamą, a być może nawet zapamiętała wiele szczegółów. Część ekonometryków dowodzi, że osiąga się lepszą relację efektów do nakładów, gdy posługuje się systemem „sączenia” (reklamując mniej więcej w sposób ciągły przez dłuższy czas przy bardzo niewielkich nakładach). Byłoby łatwiej rozstrzygnąć tę argumentację, gdybyśmy lepiej wiedzieli, jak działa reklama i w jakiej relacji ustawić docelowe grupy adresatów reklamy i strukturę zakupów do reklamy. Przeważające obecnie wśród agencji reklamowych ogólne przekonanie w większości przypadków faworyzuje model „rzutowy”, Model reklamy „kapiącej” może okazać się lepszym wyborem w przypadku marek produktów z ustaloną od dawna pozycją na rynku, regularnie kupowanych. W odniesieniu do nowej marki, która ma być wprowadzona na rynek (albo nowej kampanii starej marki) nie powinno raczej być wątpliwości, że początkowy model „rzutowy” powinien stanowić najlepszą szansę na kształtowanie jej znajomości wśród docelowej grupy adresatów.

Read More

Reklama – Konsument Obroty

Zaledwie 40 lat temu często skłaniano się ku tezie, że istnieje zgrabna i nieskomplikowana zależność, rodzaj efektu „czarnej skrzynki”, która wygląda jak na rys. 6.1. Jeśli tylko docierało się z reklamą do właściwych konsumentów, efekt można było mierzyć obrotami. Jest to z pewnością dość naiwny pogląd, nawet w odniesieniu do kampanii reklamowej bezpośredniej reakcji. Coś musi dziać się w czarnej skrzynce opatrzonej napisem „konsument”.

Read More

Telewizja niezależna – programy reklamowe

W telewizji niezależnej 1TV – programy reklamowe zajmują siedem minut w ciągu godziny ITV ma połowę całego audytorium. w małych krajach wynika, do pewnego stopnia, z nieobecności plakatów. (Innym zagadnieniem są tereny wiejskie rację miał poeta, który pisak „Myślę, że nigdy nie zobaczę tak ładnej tablicy ogłoszeń, jak drzewo”).

Read More

Styl żyda

Styl żyda nie jest jedynym podejściem do segmentacji konsumentów. W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczne zainteresowanie tak zwanymi klasyfikacjami geodemograficznymi, opierającymi się na analizach danych pochodzących ze spisów powszechnych odnoszących się do dużych grup (w Zjednoczonym Królestwie jest dostęp przynajmniej do sześciu). Najbardziej znana jest klasyfikacja ACORN (klasyfikacja sąsiedztwa w miejscu zamieszkania – A Classification of Residential Neighbourhoods). ACORN dzieli gospodarstwa domowe na 38 poszczególnych typów pod względem sąsiedztwa, które mogą tworzyć 12 większych grup, stanowiąc wielkość wahającą się między 3 a 18% brytyjskich gospodarstw domowych. Klasyfikacja ta może łączyć się z kodami pocztowymi, stanowiąc cenny instrument dla marketingu bezpośredniego oraz dla badań dotyczących wykorzystania produktów {takich jak TG!J, jako pomoc w ustalaniu grup odbiorców reklamy.

Read More

Spoglądanie w zwierciadło

Większość ogłoszeń stanowi lustrzane odbicie społeczeństwa i daleka jest od wywracania go do góry nogami, jest to jednak na ogól lustro zniekształcające obraz. Społeczeństwo patrzy na to, co widzi w zwierciadle, oglądany obraz nie podoba mu się, więc gani za to lustro – z pewną dozą uzasadnienia.

Read More

Reklama bezpośredniej reakcji

Reklama bezpośredniej reakcji jest dobrym sposobem na sprzedawanie towarów. Jest ona jednak o wiele cenniejsza jako źródło przyszłych klientów. Klient, a nawet interesant, to również adres, przy czym potencjalnie bardzo cenny, dla sprzedaży w przyszłości. Byłoby idealnie, gdyby każda przesyłka zawierała kolejną ofertę lub katalog z myślą o dalszej sprzedaży, natomiast wykaz adresatów powinien być wykorzystywany regularnie dla celów dodatkowych przesyłek.

Read More

Planowanie reklam

Rezydującemu w agencji twórczemu geniuszowi reklamy na ogól nie przychodzą do głowy w całkowicie gotowej formie. Większość dobrych reklam, jest wynikiem procesu starannej, szczegółowej i wymagającej twórczej wyobraźni analizy, która prowadzi do sformułowania strategii reklamy dla marki. Strategia ta powinna być uprzednio uzgodniona między agencją reklamową a klientem. Jeżeli jesteś klientem, pewnie z niecierpliwością chcesz zobaczyć niektóre pomysły. Bardzo kusi (jak na to została zwrócona uwaga podczas omawiania kwestii wyboru agencji), by zdobyć te pomysły, ignorując powody, dla których pomysły mają powstać, Jest to błąd. Jeżeli strategia nie ma solidnych podstaw, istnieje ryzyko, że to, co powierzchownie wydaje się dobrym pomysłem, w rzeczywistości jest pomysłem opartym na złych wskazówkach i złej koncepcji. W związku z tym zasadniczą sprawą jest opracowanie odpowiedniej strategii reklamy, zanim się zacznie realizować pomysły.

Read More

Udany mariaż (jak znaleźć i pokochać agencję)

Co roku do większych agencji reklamowych w Wielkiej Brytanii trafia lub opuszcza je (a na ogól krąży między nimi) prawie 500 zamówień na usługi z przeciętną wartością zamówienia w wysokości prawie 200.000 funtów. Procesowi temu towarzyszą nagłówki w piśmie Campaign, działania pełne niewiarygodnych wysiłków i nerwów w kilkunastu agencjach, niekończące się „nawiedzanie” menedżerów klienta, istny cyrk z posiedzeniami, zebraniami szkoleniowymi, długimi, trwającymi do późnej nocy naradami i, dość często, kilka formalnych prezentacji propozycji składanych przez konkurujące agencje klientowi, który jawi im się jako błędny rycerz (panna na wydaniu? pożądany kandydat na męża?).

Read More

Reklama w radiu

Wobec różnorodności programów radiowych w różnych rozgłośniach ILR, trudno kupować czas antenowy na zasadzie ustalania konkretnych godzin z myślą o konkretnym audytorium (i to bynajmniej nie z powodu braku regularnie prowadzonych szczegółowych badań). Może to stwarzać lokalnemu reklamodawcy potencjalną korzyść (dzięki teoretycznej możliwości wykorzystania wiedzy na temat lokalnych warunków) i pozwala dokonywać bardziej selektywnych zakupów. Niewiele programów ILR jest nadawanych w sieci, z wyjątkiem serwisu informacyjnego dostarczonego przez Independent Radio News oraz Network Chart i Network Album Shows, z muzyką pop, w niedzielę.

Read More

Nastawienie w agencjach

Nastawienie to zachęci zespól pracowników twórczych do jak najlepszego wykonania pracy. Na ogól koordynator kierujący realizacją zleceń klientów przewodniczy odbywanym w agencji posiedzeniom i jest odpowiedzialny za przygotowanie protokołów każdego posiedzenia. Mogą one nazywać się „sprawozdania z wizyt” lub „sprawozdania z kontaktów” i służą na ogól wyłącznie odnotowywaniu decyzji i wyszczególnianiu działań, jakie mają być wykonane przez agencję albo przez klienta. Kiedy już agencja przygotuje konkretne propozycje dla twojej firmy (albo cokolwiek innego, o co mógłbyś ją poprosić), koordynator prowadzący sprawy klientów wprowadza klientów w ich sedno, ale też może przedstawić wszystkie propozycje osobiście, bez zapraszania innych członków zespołu w celu omówienia zagadnień związanych z ich specjalnościami,

Read More

Najważniejsza jesi muzyka

Nie wszystkie reklamy radiowo-telewizyjne mają muzykę, w większości przypadków jednak tak, nawet jeżeli muzyka stanowi tylko tlo. W pierwszych latach telewizji komercyjnej wiele reklam opracowywano w postaci rymowanek. Autorzy (tacy jak Johnny Johnson w Zjednoczonym Królestwie) zrobili na tym fortunę, zaś najlepsze były śpiewane przez male dzieci i ludzi od reklamy w całym kraju. Śpiewały je słynne glosy: któż mógłby zapomnieć Binga Crosbyego, cicho i przejmująco śpiewającego: „Were going well… you can be sure of Shell!”? („Jedzie nam się dobrze…, możesz zaufać Shellowi”).

Read More

Reklama

Rolą reklamy w ramach marketingu mix jest funkcja, jaką ma ona spełnić w strategii marketingu. Reklama nie jest jedynym elementem w całym marketingu mix, rola reklamy ma więc polegać na realizacji tylko części strategii marketingowej1, Może to być coś od zwiększenia znajomości marki do doskonalenia konkretnych aspektów wizerunku marki.

Read More